Математика 2

Студије
Основне академске студије (2. семестар)
Предавања
Милица Стојановић, Оливера Михић, Весна Тодорчевић, Небојша Николић, Марија Боричић Јоксимовић, Душан Џамић
Вежбе
Јелена Ђорђевић, Нада Младеновић, Вукашин Брковић, Ђорђе Јовановић, Данијел Алексић, Дуња Прокић

Циљ предмета је упознавање и савлађивање математичких садржаја који се односе на диференцијални рачун функција више променљивих и интегрални рачун функција једне и више променљивих, а који су предвиђени за профил инжењера.

Теоријска настава:

 1. Појам функције више променљивих.
 2. Гранична вредност и непрекидност.
 3. Парцијални изводи.
 4. Тотални диференцијал.
 5. Диференцијабилност.
 6. Егзистенција имплицитне функције.
 7. Елементи теорије поља.
 8. Извод у датом смеру и градијент.
 9. Тејлорова формула.
 10. Неопходни и довољни услови за безусловни екстремум.
 11. Неопходни и довољни услови за условни екстремум.
 12. Одређени интеграл.
 13. Неодређени интеграл.
 14. Веза одређеног и неодређеног интеграла.
 15. Методе смене и парцијалне интеграције.
 16. Интеграција рационалних и неких класа ирационалних функција.
 17. Примене интегралног рачуна.
 18. Несвојствени интеграли.
 19. Двојни и тројни интеграл.
 20. Смена променљивих у двојном и тројном интегралу.
 21. Бесконачни бројни редови.
 22. Степени редови.

Практична настава:

 1. Парцијални изводи.
 2. Изводи имплицитно задатих функција.
 3. Извод у смеру и градијент.
 4. Тејлорова формула.
 5. Проблем безусловног екстремума.
 6. Проблем условног екстремума.
 7. Израчунавање одређеног интеграла.
 8. Методе интеграције.
 9. Интеграција рационалних и неких класа ирационалних функција.
 10. Примене интегралног рачуна.
 11. Двојни и тројни интеграли.
 12. Смена променљивих.
 13. Испитивање конвергенције редова.
 14. Испитни задаци.

 


Литература

 • М. Стојановић, О. Михић, Математика 2, ФОН, Београд 2019.
 • В. Тодорчевић, Д. Џамић, Н. Младеновић, Н. Николић, Математика 2 - збирка задатака, Факултет организационих наука, Београд, 2016.
 • Д. Ђорић, Р. Лазовић,Ђ.Јованов,  Математика 2, Збирка задатака и примери колоквијума, ФОН, 2009.
 •  Д. Ђорић, Математика 2, Решени примери са испита и колоквијума, ФОН, 2014.       

ИСПИТНА ПИТАЊА
Правила полагања


Материјали

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду