Математичка логика и примене

Студије
Основне академске студије (8. семестар)
Предавања
Весна Тодорчевић
Вежбе
Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је је стицање знања из општих и посебних метода формалног логичког закључивања, са упознавањем централних тема заснивања научне теорије: непротивречности, независности, одлучивости, сагласности и потпуности.

Теоријска настава

 1. Језик исказа и језик предиката првог реда.
 2. Аксиоматски метод и релација дедукције. Независност аксиома. Непротивречност теорије.
 3. Класична логика исказа и предиката – формални системи и модели. Критика класичне двовалентне логике и парадокси импликације. Поливалентне логике.
 4. Доказивање и оповргавање – модел и контрамодел. Булове алгебре.
 5. Непротивречност, сагласност, потпуност и одлучивост логичког система.
 6. Појам математичке теорије.

Практична настава

 1. Теме на часовима вежби су усклађене са темама на предавањима и разрађују се кроз практичне примере..


Литература

 • П. Јаничић, Мaтамтичка логика у рачунарству, Математички факултет, Београд, 2005.
 • Ј. Bell, М. Machover, A Course in Mathematical Logic, North-Holland, Amsterdam, 1977.
 • D. Bonevac, Deduction, Blackwell Publishing, Malden, 2003.
 • I. Lakatos, Proofs and Refutations, The British Journal for the Philosophy of Science XIV (1963), pp. 1-25, 120-139, 221-245, 296-342. (Prevod: Školska knjiga, Zagreb, 1991.)

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду